English

T&C

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ  VÍ ĐIỆN TỬ NeoX By NeoPay (Dành cho Người Sử Dụng là cá nhân)   ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC CHUNG 1.1.      Giới thiệu: Chào mừng đến với NeoX By NeoPay –  đơn vị cung … Read More

test

THOẢ THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ Điều 1: Định nghĩa và giải thích từ ngữ Thoả thuận sử dụng dịch vụ: Là tài liệu thỏa thuận giữa Người dùng Ví điện tử NeoPay và Công ty Cổ Phần thanh toán … Read More