test

THOẢ THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤĐiều 1: Định nghĩa và giải thích từ ngữ

 1. Thoả thuận sử dụng dịch vụ: Là tài liệu thỏa thuận giữa Người dùng Ví điện tử NeoPay và Công ty Cổ Phần thanh toán NEO, quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên được áp dụng khi Người dùng sử dụng Dịch vụ.

 

 1. NeoPay: Là Công ty Cổ Phần thanh toán NEO, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán số 10/GP-NHNN doNgân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 09/05/2022.

 

 1. Ví NeoPay: Là Ví điện tử trên Ứng Dụng do Công Ty quản lý, và được cung cấp dưới hình thức tài khoản điện tử cho phép Người Dùng lưu trữ một giá trị tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của Người Dùng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của Công Ty, và một số phương thức khác theo quy định của Luật Áp Dụng. Người Dùng phải có tối thiểu một tài khoản ngân hàng hợp lệ liên kết với Ví Điện Tử trước khi được kích hoạt bởi Công Ty.

 

 1. Tài khoản NeoPay: là tài khoản điện tử trên hệ thống công nghệ thông tin của NeoPay do Người dùng tạo lập và quản lý thông qua nhiều hình thức ứng dụng trên điện thoại di động bao gồm cả Dịch vụ Ví điện tử và các sản phẩm dịch vụ khác do NeoPay cung cấp.

 

 1. Ứng dụng NEOX: Là Ứng dụng trên nền tảng di động do NeoPay phát triển và vận hành để cung cấp Dịch vụ Ví điện tử và các dịch vụ trung gian thanh toán khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép triển khai dưới thương hiệu NEOX.

 

 1. Người dùng: là tổ chức, cá nhân có đăng ký và sử dụng dịch vụ của NeoPay

 

 1. Sản phẩm/dịch vụ: là các Dịch Vụ liên quan về trung gian thanh toán của NeoPay theo giấy phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, cung cấp 03 loại Dịch Vụ gồm: (i) Dịch Vụ cổng thanh toán điện tử ; (ii) Dịch Vụ hỗ trợ thu hộ – chi hộ ; (iii) Dịch Vụ ví điện tử.

 

 1. Nạp tiền: cho phép Người dùng có thể nạp tiền vào Ví NeoPay từ tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ liên kết với Ví điện tử của Khách Hàng.

 

 1. Rút tiền: cho phép Người dùng có thể rút tiền ra khỏi Ví NeoPay về tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ có liên kết với Ví điện tử của Khách Hàng.

 

 1. Chuyển tiền: cho phép Người dùng có thể chuyển tiền từ Tài Khoản NeoPay của mình tới một hoặc nhiều Tài Khoản NeoPay khác.

 

 1. Thanh toán: cho phép Người dùng sử dụng Ứng dụng VĐT để thanh toán sản phẩm dịch vụ mà NeoPay cung cấp

 

 1. Phí dịch vụ/Phí : Tùy theo đặc điểm của từng loại sản phẩm/dịch vụ sẽ được NeoPay công bố cho từng thời kỳ và thông báo công khai trên website: https://www.NeoPay.vn

 

 1. Phương thức thanh toán: là cách thức thanh toán sản phẩm/dịch vụ, người dùng có thể thực hiện bằng hình thức thanh toán qua Ví NeoPay, thẻ nội địa/ngân hàng hoặc visa/mastercard.

 

 1. Xác thực tài khoản: là tình trạng tài khoản đã được xác thực để xác định rằng tài khoản đó chính là của bạn với các thông tin đã bạn đã cung cấp hay được ghi nhận bởi NEOPAY. 

 

 1. Ngày làm việc: Là các ngày thứ hai (2) đến thứ sáu (6) trong tuần và không kể các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định pháp luật.

 

Điều 2: Đăng Ký/Ngưng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ

2.1 Đăng ký sử dụng sản phẩm/ dịch vụ

 • Tất cả Người dùng có nhu cầu và đáp ứng điều kiện mở Tài khoản NeoPay đều có thể đăng ký Tài khoản NeoPay trên ứng dụng NEOX
 • Người dùng phải đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà Người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký.
 • Người dùng phải thông báo ngay với Công Ty khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của Khách Hàng để Công Ty có thể liên lạc với Người dùng một cách hiệu quả.

2.2 Ngưng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ

 • Người dùng có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới Công Ty bằng cách liên hệ tới email: ​cskh@neopay.vn. ​Trong trường hợp này, Người dùng phải ngưng sử dụng Nền Tảng.
 • Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng NeoPay của Người dùng sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên phát sinh trước hoặc tại thời điểm tạm dừng, hủy bỏ đăng ký Tài khoản theo quy định.

 

Điều 3: Thanh toán dịch vụ:

 • Chứng chỉ quỹ: 
 • Chứng chỉ vàng: 
 • Đầu tư uỷ thác: 
 • Tích lũy:

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của NeoPay

 • Quyền của NeoPay
  1. Cung cấp Dịch Vụ trong khả năng của NeoPay và nhu cầu của Người dùng.
  2. Được quyền thu Phí Dịch Vụ từ Người dùng bằng cách khấu trừ từ (các) khoản thanh toán của NeoPay cho Người dùng và/hoặc yêu cầu Người dùng thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản cho NeoPay.
  3. Kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, yêu cầu Người dùng thực phối hợp trong quá trình đối soát, tra soát, giải quyết các khiếu nại và cung cấp các chứng liên quan đến Giao Dịch (nếu có).
  4. Có quyền thiết lập, điều chỉnh mức Giao Dịch đối với Người dùng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ.
  5. Có quyền ngừng/tạm ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ các nội dung Dịch Vụ cho Người dùng mà không cần báo trước, nếu:
   1. Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện của Hợp Đồng này và/hoặc vi phạm các chính sách, quy định được đăng tải/công bố/thông báo bởi NeoPay.
   2. Phát sinh Giao Dịch Nghi Ngờ trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của Người dùng và/hoặc NeoPay có căn cứ và/hoặc nghi ngờ có khả năng xảy ra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận, Giao Dịch khống và/ hoặc có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trong việc sử dụng Dịch Vụ và kinh doanh của Người dùng.
 • Hoạt động kinh doanh bao gồm các sản phẩm, Dịch Vụ của Người dùng vi phạm hoặc có khả năng xảy ra vi phạm hoặc có rủi ro hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật, bao gồm: Website/Ứng Dụng cung cấp Dịch Vụ, hàng hóa của Người dùng không đăng ký/thông báo theo quy định và/hoặc không đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Các trường hợp khác theo Hợp Đồng này và/hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 1. Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng này và các văn bản có liên quan

 

 • Nghĩa vụ của NeoPay
  1. Giám sát các Giao Dịch thanh toán và thông báo cho Người dùng trong trường hợp có dấu hiệu đáng ngờ, bất thường phát sinh để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận, giả mạo.
  2. Xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho Người dùng hàng tháng theo giá trị Phí thanh toán mà NeoPay đã thu thành công của Người dùng từ các Giao Dịch thanh toán Thẻ của Chủ thẻ tại website của Người dùng; 
  3. Quản trị hệ thống cổng thanh toán, áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn số liệu, thông tin về Giao Dịch của Chủ thẻ theo đúng các quy định của các TCTQT và/hoặc quy định của pháp luật.
  4. Cài đặt và quản lý thông số kỹ thuật của Người dùng trên hệ thống thanh toán của NeoPay.
  5. Cung cấp các thông tin tham khảo, khuyến cáo cho Người dùng nhằm hạn chế các hoạt động lừa đảo, giả mạo trong các Giao Dịch mua bán trực tuyến bằng thẻ qua internet.
  6. Hỗ trợ phối hợp với các bên có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho Người dùng.

 

Điều 5: Quyền và Nghĩa vụ của Người dùng

5.1 Quyền của Người dùng

 1. Yêu cầu NeoPay cung cấp các thông tin liên quan để đăng nhập Công Cụ Quản Lý Giao Dịch và sử dụng Dịch Vụ trong phạm vi được cung cấp của Hợp Đồng này.
 2. Yêu cầu Người dùng hướng dẫn sử dụng, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.
 3. Được yêu cầu NeoPay hỗ trợ quản lý rủi ro, giải quyết khiếu nại, đối soát, bồi hoàn theo quy định của Hợp Đồng, Phụ Lục đính kèm.
 4. Khiếu nại với NeoPay về những sai sót, vi phạm của các bên có liên quan trong việc chấp nhận và thanh toán thẻ trực tuyến.
 5. Nhận các khoản thanh toán từ NeoPay theo Hợp Đồng và các Phụ Lục đính kèm.
 6. Được xuất hóa đơn đối với khoản phí Dịch Vụ mà NeoPay thu từ việc cung cấp Dịch Vụ theo Hợp Đồng.
 7. Được NeoPay bảo đảm an toàn thông tin của Người dùng và Khách Hàng của Người dùng khi thực hiện các Giao Dịch thông qua Dịch Vụ trung gian thanh toán của NeoPay.
 8. Các quyền khác theo Hợp Đồng này và các quy định khác có liên quan.

5.2 Nghĩa vụ của Người dùng

 1. Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn của NeoPay. để sử dụng Dịch Vụ của NeoPay
 2. Cam kết tuân thủ đầy đủ các chính sách, điều khoản quy trình, thủ tục liên quan đến Dịch Vụ cung cấp và các Giao Dịch được quy định trong Hợp Đồng, Phụ Lục đính kèm và/hoặc bất kỳ thời điểm nào được đăng tải/công bố/thông báo trên các trang thông tin điện tử của NeoPay (nếu có).
 3. Phải tuân thủ các điều kiện sau:
  1. Bảo mật thông tin và an toàn số liệu; 
  2. Không gửi/lưu trữ bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào vi phạm pháp luật; 
 • Tuân thủ các quy định liên quan đến quy trình thanh toán, các quy định có liên quan trong Giao Dịch và sử dụng Dịch Vụ; 
 1. Không thực hiện Giao Dịch với mục đích bất hợp pháp, can thiệp hoặc phá hoại trang thiết bị, Dịch Vụ, người sử dụng các mạng lưới khác.
 1. Cam kết thực hiện các biện pháp an toàn trước khi thực hiện Giao Dịch như đảm bảo tính chính xác của các đơn đặt hàng/Dịch Vụ và tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro của NeoPay (nếu có).
 2. Không cấu kết với các tổ chức, cá nhân thực hiện các Giao Dịch gian lận, giả mạo.
 3. Đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hàng hóa/Dịch Vụ cung ứng và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các khoản tiền, luồng tiền được khởi tạo, xử lý thông qua Người dùng.
 4. Chịu trách nhiệm về các rủi ro và thiệt hại trong trường hợp Giao Dịch bị gian lận, Chủ thẻ từ chối Giao Dịch và/hoặc Người dùng không thực hiện đúng, đầy đủ quy trình kỹ thuật, các yêu cầu, huớng dẫn của NeoPay.
 5. Cam kết tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, điều khoản, điều kiện sử dụng, hướng dẫn sử dụng Dịch Vụ trong từng thời kỳ.

 

Điều 6: Quy định về bảo mật thông tin 

 

Điều 7 : Điều khoản chung

 • Các Bên thoả thuận hợp tác theo nguyên tắc lâu dài, tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế có liên quan (nếu có).
 • Các Bên cam kết không thực hiện các Giao Dịch bị cấm hay các hành vi sử dụng Dịch Vụ thanh toán trực tuyến liên quan đến các Giao Dịch được coi là Giao Dịch bị cấm theo quy định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các bên cam kết thực hiện đúng các nội dung trong Thoả thuận, cũng như các quy định về chấp nhận thanh toán thẻ trực tuyến của các TCPHT và các quy định hoặc thông báo khác của ngân hàng có liên quan đến Dịch Vụ thanh toán trực tuyến.

 

Điều 8: Các điều khoản khác

 • Người dùng chấp nhận tuân thủ theo nội dung Thoản thuận trong quá trình sử dụng.
 • Công Ty có thể cập nhật Thoản thuận này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo chính sách nội bộ hoặc để đảm bảo việc vận hành an toàn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho Người dùng thông qua Tài khoản NeoPay, địa chỉ Email mà Người dùng cung cấp hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang các kênh truyền thông chính thức của NeoPay.Những thay đổi này sẽ lập tức có hiệu lực áp dụng tại thời điểm thông báo tới Người dùng.
 • Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với những thay đổi tại Điều khoản, Người dùng có quyền yêu cầu xóa Tài khoản và không tiếp tục sử dụng. Ngược lại, Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ từ ngày thông báo thay đổi, thì được hiểu Người dùng đã hoàn toàn đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ các nội dung thay đổi đó.

Điều 9: Thông tin liên hệ

Người dùng có thể liên lạc với Bộ phận chăm sóc khách hàng theo một trong các phương thức sau

 • Email: cskh@NeoPay.vn
 • Điện thoại: 1900 63 264 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>