T&C – Merchant

Điều khoản và điều kiện sử dụng giải pháp thanh toán NeoX 2023

(Dành cho người sử dụng là tổ chức)

 

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Giới thiệu:

Chào mừng đến với NeoX –  đơn vị cung cấp giải pháp, dịch vụ trung gian thanh toán (“NeoX”) được sở hữu, quản lý, vận hành bởi Công ty Cổ phần Thanh toán Neo.

Các thuật ngữ được đề cập dưới đây bao gồm: “tôi”; “chúng tôi”; “công ty”, “nền tảng”  hoặc “NeoX” là tham chiếu đến Công ty Cổ phần Thanh toán Neo.

Các thuật ngữ được đề cập dưới đây bao gồm: “khách hàng”, “người dùng” hoặc “người sử dụng” là tham chiếu đến các cá nhân truy cập, sử dụng dịch vụ Ví điện tử NeoX và bất kỳ dịch vụ nào trên NeoX.

2. Đồng ý:

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là “Điều khoản chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng sản phẩm / dịch vụ do Công ty Cổ phần Thanh toán Neo cung cấp trên Ứng dụng NeoX.

Các thuật ngữ được giải thích và sử dụng trong Điều khoản chung này cũng sẽ được hiểu thống nhất khi sử dụng tại các văn bản liên quan do Công ty Cổ phần Thanh toán Neo ban hành.

Điều khoản chung này là một văn bản quan trọng mà người sử dụng cần cần xem xét cẩn trọng, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Điều khoản chung khi sử dụng sản phẩm / dịch vụ trên Ứng dụng NeoX.

Bằng việc truy cập, tải về Ứng dụng NeoX, người sử dụng xác nhận đã hiểu rõ các Điều khoản chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các quy định, chính sách và điều khoản liên quan khác của Công ty Cổ phần Thanh toán Neo trong quá trình sử dụng sản phẩm / dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: Điều khoản chung này, chính sách bảo mật, biểu phí,…., và các điều chỉnh có liên quan liên quan (nếu có).

Bằng việc truy cập, tải về và sử dụng Ứng dụng NeoX, người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng đã chấp thuận với các phương thức, yêu cầu, và / hoặc chính sách được quy định trong Điều khoản chung này. Và rằng người sử dụng theo đây đồng ý cho NeoX thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng như trong Điều khoản chung này.

Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong việc nhận thức và tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng sản phẩm / dịch vụ của NeoX, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với những quy định về tính hợp pháp của giao dịch, hàng hoá / dịch vụ cung cấp, nguồn gốc giá trị tiền tệ thanh toán.

Người sử dụng sẽ được xem là đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của những Điều khoản chung này và việc người sử dụng dùng một phần hoặc toàn bộ các sản phẩm / dịch vụ trên Ứng dụng NeoX được xem là giữa người sử dụng và NeoX đã ký kết và thực hiện một hợp đồng dịch vụ

Người sử dụng cũng đồng ý và chấp nhận rằng bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, chúng tôi điều có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản chung này để phù hợp với chính sách kinh doanh của NeoX ở từng thời điểm. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên NeoX mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng NeoX của người sử dụng được hiểu là người sử dụng đã đồng ý toàn bộ nội dung thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung đó.

Người sử dụng đảm bảo rằng người sử dụng đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng sản phẩm / dịch vụ của NeoX và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của NeoX.

3. Khuyến nghị:

Người sử dụng cũng được quyền từ chối sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên NeoX nếu không đồng ý bất kỳ quy định nào trong Điều khoản chung này.

Chúng tôi khuyến nghị rằng người sử dụng nên thường xuyên kiểm tra Điều khoản chung này để cập nhật những thay đổi từ NeoX.

ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

Trong Điều khoản chung này, các từ ngữ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác.

 • Điều khoản chung: là bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Ứng dụng của NeoX này.
 • NeoX: là Công ty Cổ phần Thanh toán Neo, một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0314363533 cấp lần đầu ngày 20/04/2017.
 • Người sử dụng: trong Điều khoản chung này là những cá nhân sử dụng sản phẩm / dịch vụ của NeoX và chấp nhận các quy định tại Điều khoản chung này và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 • Sản phẩm / dịch vụ Ví điện tử NeoX: là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng một tài khoản điện tử định danh do NeoX tạo lập trên hệ thống ví điện tử và cho phép người sử dụng tài khoản này trong phạm vi do NeoX quy định, phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được thực hiện tại thời điểm giao dịch và các dịch vụ trên ứng dụng ví điện tử.
 • Ứng dụng NeoX: là sản phẩm phần mềm dành cho người sử dụng trên thiết bị di động hoặc website để sử dụng sản phẩm / dịch vụ ví điện tử và các dịch vụ khác do NeoX và / hoặc đối tác của NeoX cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán từ thẻ / tài khoản / ví điện tử của người sử dụng, đặt hàng hoá và dịch vụ, tra cứu thông tin hoá đơn.
 • Nạp tiền: là một hình thức sử dụng sản phẩm / dịch vụ ví điện tử mà NeoX cung cấp cho người sử dụng, cho phép người sử dụng có thể nạp tiền vào tài khoản ví điện tử từ tài khoản thanh toán / thẻ ghi nợ liên kết với ví điện tử của người sử dụng.
 • Rút tiền: là một hình thức sử dụng sản phẩm / dịch vụ ví điện tử mà NeoX cung cấp cho người sử dụng, cho phép người sử dụng có thể rút tiền ra khỏi tài khoản ví điện tử về tài khoản thanh toán / thẻ ghi nợ có liên kết với ví điện tử của người sử dụng.
 • Chuyển tiền: là một hình thức sử dụng sản phẩm / dịch vụ ví điện tử mà NeoX cung cấp cho người sử dụng, cho phép người sử dụng có thể chuyển tiền từ tài khoản ví điện tử của mình tới một hoặc nhiều tài khoản ví điện tử khác do NeoX mở.
 • Thanh toán: là là một hình thức sử dụng sản phẩm / dịch vụ ví điện tử mà NeoX cung cấp cho người sử dụng, cho phép người sử dụng sử dụng ứng dụng ví điện tử để thanh toán hàng hoá, dịch vụ hợp pháp.
 • Trang thông tin điện tử: là website có địa chỉ https://www.NeoPay.vn/ , https://www.NeoX.vn và các website khác thuộc sở hữu của NeoX, và / hoặc một địa chỉ khác do NeoX thông báo cho người sử dụng tại từng thời điểm.
 • Phương thức xác thực: là các yếu tố xác thực mà NeoX sử dụng để xác thực định danh người sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu sử dụng một lần OTP (One-Time Password), mật khẩu, đặc điểm sinh trắc học và các biện pháp xác thực khác được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Ngày làm việc: là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: ĐĂNG KÝ / NGƯNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Đăng ký và sử dụng sản phẩm / dịch vụ

 • Để sử dụng sản phẩm / dịch vụ, trước hết người sử dụng cần tải Ứng dụng NeoX, cung cấp đầy đủ hồ sơ mở tài khoản NeoX và làm theo hướng dẫn đăng ký mở ví.
 • Người sử dụng đồng ý cung cấp cho NeoX hoặc các điểm giao dịch của NeoX các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến người sử dụng mà NeoX sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng sản phẩm / dịch vụ. Người sử dụng đồng ý thông báo ngay cho NeoX hoặc các điểm giao dịch của NeoX bất kỳ thông tin thay đổi nào liên quan đến hồ sơ mở tài khoản NeoX và các thông tin đã được cung cấp cho NeoX. Người sử dụng tuyên bố và đảm bảo rằng các thông tin của người sử dụng và các thông tin khác được cung cấp cho NeoX là trung thực và chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp trên Ứng dụng NeoX.
 • Theo yêu cầu của NeoX, người sử dụng sẽ cung cấp cho NeoX các thông tin liên quan đến việc sử dụng sản phẩm / dịch vụ mà NeoX có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:
  • Trợ giúp NeoX tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật;
  • Báo cáo các cơ quan hữu quan hoặc các cơ quan Chính phủ về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;
 • Đánh giá việc người sử dụng đã, đang và sẽ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản chung này hay không.
 • Người sử dụng đồng ý liên kết tài Khoản NeoX của người sử dụng với tài khoản thanh toán / thẻ ghi nợ của người sử dụng mở tại ngân hàng liên kết mà người sử dụng đã đăng ký với NeoX khi sử dụng sản phẩm / dịch vụ của NeoX. Người sử dụng đồng ý uỷ quyền cho NeoX gửi lệnh yêu cầu ghi nợ / có tài khoản thanh toán / thẻ ghi nợ của người sử dụng đến ngân hàng liên kết khi nhận được yêu cầu nạp tiền / rút tiền của người sử dụng.
 • Việc nạp tiền vào tài khoản NeoX của người sử dụng phải được thực hiện từ:
  • Tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của người sử dụng là chủ tài khoản NeoX tại ngân Hàng; hoặc / và
  • Nhận tiền từ tài Khoản NeoX của nguời sử dụng khác cùng được mở bởi NeoX.

Người Sử Dụng được sử dụng Tài Khoản NeoX của mình để:

 • Thanh toán các Sản Phẩm/Dịch Vụ hợp pháp; hoặc/và
 • Chuyển tiền cho tài khoản NeoX của Người Sử Dụng khác do NeoX mở; hoặc/và
 • Rút tiền ra khỏi Tài Khoản NeoX của Người Sử Dụng về Tài Khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người Sử Dụng (là chủ Tài Khoản NeoX) tại Ngân Hàng.
 • Tuỳ theo chính sách trong từng thời điểm, NeoX có thể quy định và thay đổi Biểu phí, mức phí dịch vụ, phương thức thu phí, hạn mức giao dịch, hạn mức số dư áp dụng cho Tài Khoản NeoX của Người Sử Dụng và/hoặc nâng cấp, thay đổi, điều chỉnh Sản Phẩm/Dịch Vụ Ví Điện Tử phù hợp với quy định của pháp luật. Các thay đổi sẽ được NeoX thông báo cho Người Sử Dụng thông qua bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức sau: Trang Thông Tin Điện Tử của NeoX; bằng văn bản gửi đến Người Sử Dụng; thư điện tử gửi đến địa chỉ thư điện tử do Người Sử Dụng cung cấp; tin nhắn đến số điện thoại của Người Sử Dụng và/hoặc thông báo hiển thị trên giao diện của NeoX…
 • Người Sử Dụng xác nhận và công nhận rằng Người Sử Dụng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của NeoX.
 • Người Sử Dụng cam kết không sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của NeoX cho bất kỳ mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các luật, quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
 • Khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, Người Sử Dụng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hành động cũng như sai sót của mình trong việc vận hành Ứng dụng NeoX và/hoặc thực hiện giao dịch. Nếu có bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Người Sử Dụng phải liên hệ ngay với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn khắc phục. NeoX sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và hỗ trợ cho Người Sử Dụng.
 • Trong trường hợp có sự cố về Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc nếu có một giao dịch nào đó không thực hiện được theo yêu cầu của Người Sử Dụng, Người Sử Dụng cần thông báo ngay cho NeoX. NeoX sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và hỗ trợ cho Người Sử Dụng.
 • Người Sử Dụng đồng ý rằng sẽ tự chịu trách nhiệm quản lý Tài khoản, Mật khẩu Tài khoản, các thông tin liên quan đến Tài khoản, Biện pháp xác thực, thông tin thiết bị truy cập của mình.
 • Nếu thông tin trên của Người Sử Dụng bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, thì Người Sử Dụng cần phải thay đổi thông tin Tài khoản bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ được cài đặt sẵn trong Ứng dụng NeoX hoặc thông báo ngay cho NeoX thông qua Dịch Vụ Khách Hàng để tạm khoá Tài khoản.
 • Người Sử Dụng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các yêu cầu giao dịch đã xảy ra trước khi NeoX nhận được thông báo đó. Người Sử Dụng cần lưu ý rằng Tài khoản NeoX sẽ chỉ tạm khoá khi Người Sử Dụng đã cung cấp mọi thông tin cần thiết được yêu cầu cho Dịch Vụ Khách Hàng mà Dịch Vụ Khách Hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý.
 • NeoX đồng ý, trên cơ sở toàn quyền quyết định bồi hoàn cho bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện sai do lỗi của NeoX.

Ngưng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ

 • NeoX ngừng, chấm dứt và huỷ bỏ Sản Phẩm/Dịch Vụ
 • Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ) có thể được NeoX huỷ bỏ vì bất kỳ lý do nào mà NeoX xét thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Người Sử Dụng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do huỷ bỏ nào mà NeoX đưa ra sẽ được Người Sử Dụng xem là lý do hợp lý. Sau khi huỷ bỏ, Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ) có thể được cung cấp lại bởi NeoX trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.
 • Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm NeoX có quyền ngừng hoặc chấm dứt Tài khoản của Người Sử Dụng hoặc khả năng tiếp cận và sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ) của Người Sử Dụng vì bất kỳ lý do nào mà NeoX thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Chung này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ. Bên cạnh đó, NeoX có quyền thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan về việc vi phạm nêu trên của Người Sử Dụng.
 • Người Sử Dụng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do huỷ bỏ nào do NeoX đưa ra sẽ được Người Sử Dụng xem là hợp lý. Việc ngừng cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ có thể được thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào và theo bất kỳ điều kiện nào mà NeoX trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.

Người Sử Dụng chấm dứt sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ

 • Người Sử Dụng có thể chấm dứt việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của mình căn cứ theo những quy định tại Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đến các điểm giao dịch của NeoX hoặc liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn.
 • Sau khi huỷ bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ) thì: Tất cả các quyền đã được trao cho Người Sử Dụng theo những Điều Khoản Chung này liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ đã và sẽ chấm dứt ngay lập tức. Người Sử Dụng phải thanh toán ngay cho NeoX mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ NeoX liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ đã chấm dứt (nếu có).
 • Trong trường hợp tất cả các Sản Phẩm/Dịch Vụ đều đã được chấm dứt, Người Sử Dụng tại đây uỷ quyền không huỷ ngang và vô điều kiện cho NeoX hoàn lại số dư có trong Tài khoản NeoX (nếu có) cho Người Sử Dụng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn và còn nợ NeoX (nếu có) bởi Người Sử Dụng.

ĐIỀU 4: BỒI HOÀN, TRA SOÁT, KHIẾU NẠI

Người Sử Dụng đồng ý bồi hoàn cho NeoX và các Bên liên quan của NeoX và đảm bảo cho họ không bị thiệt hại bởi bất kỳ tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với NeoX và/hoặc các nhân viên, cán bộ… của NeoX phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ) và/hoặc việc Người Sử Dụng vi phạm những Điều Khoản Chung này.

Việc thực hiện tra soát, khiếu nại phải được thực hiện và tuân chủ theo các chính sách tra soát, khiếu nại của NeoX theo Điều Khoản Chung này và bất kỳ điều khoản, chính sách khác có liên quan

ĐIỀU 5: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ hoạ, phầm mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến NeoX (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của NeoX và các tổ chức/đại lý khác được uỷ quyền bởi NeoX (nếu có). Tất cả Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi quy định của pháp luật về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.
 • Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản Chung này, Người Sử Dụng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân pahts hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của NeoX. Người Sử Dụng không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ Bên thứ ba nào sử dung Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất ksy cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về Sở Hữu Trí Tuệ và/hoặc các quyền liên quan khác của NeoX.

ĐIỀU 6: TIẾT LỘ THÔNG TIN

 • Người Sử Dụng đồng ý rằng NeoX có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý các thông tin về Hồ Sơ Mở Tài Khoản NeoX cũng như các thông tin khác từ Người Sử Dụng hoặc các Bên thứ ba để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo quy định của pháp luật. NeoX cũng có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho mục đích nghiên cứu và phân tích hoạt động và cải tiến Sản Phẩm/Dich Vụ.
 • Khi Người Sử Dụng đăng ký một Tài khoản NeoX để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý cấp quyền cho NeoX thu thập, lưu giữ, sử dụng và xử lý thông tin thông qua việc truy cập vào các ứng dụng trên các thiết bị đăng nhập theo Điều Khoản Chung này.
 • Người Sử Dụng chấp thuận, uỷ quyền không huỷ ngang và vô điều kiện cho NeoX tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Người Sử Dụng hoặc các giao dịch của Người Sử Dụng với các cá nhân hoặc tổ chức mà NeoX có thể được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ quy định của pháp luật hoặc quy định nào áp dụng đối với NeoX hoặc căn cứ thưo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào hoặc lệnh của Toà án.
 • Người Sử Dụng đồng ý với Chính Sách Bảo Mật của NeoX.

ĐIỀU 7: AN NINH

 • Người Sử Dụng cam kết sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng của NeoX và Tài khoản NeoX cho các hoạt động hợp pháp, không thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đánh bạc, thanh toán các hàng hoá, dịch vụ bất hợp pháp hay rửa tiền, và sẽ thông báo ngay lập tức cho NeoX về các giao dịch có dấu hiệu sử dụng trái phép Tài khoản NeoX của Người Sử Dụng và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ đã biết hoặc nghi vấn, hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào đã biết hoặc nghi vấn, kể cả việc mất thông tin, lấy cắp thông tin hoặc tiết lộ không được phép về thông tin cá nhân hoặc Tài khoản của Người Sử Dụng.
 • Người Sử Dụng cam kết không sử dụng, và không cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác sử dụng Ứng dụng của NeoX và Tài khoản NeoX để thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép, tấn công hệ thống, phát tán virus và phần mềm độc hại và các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Và/hoặc gây gián đoạn, cản trở hoạt động bình thường đối với hệ thống của NeoX và các dối tác của NeoX, hoặc đối với việc sử dụng Ứng dụng của NeoX, Tài khoản NeoX của người khác.
 • Người Sử dụng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho NeoX về việc sử dụng hoặc hoạt động trên Tài khoản NeoX của Người Sử Dụng trước pháp luật.Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoặc hoạt động bất hợp pháp khác có thể là căn cứ cho phép NeoX tạm ngưng Tài khoản NeoX và/hoặc chấm dứt cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ đến Người Sử Dụng, theo toàn quyền quyết định của NeoX, và NeoX có thể trình báo về hành vi của Người Sử Dụng với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét xử lý.

ĐIỀU 8: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • Trong mọi trường hợp, NeoX (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các cán bộ công nhân viên của NeoX, các điểm giao dịch, và/hoặc các bên liên kết với NeoX …) sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người Sử Dụng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ trừ khi NeoX (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các cán bộ công nhân viên của NeoX, các điểm giao dịch, và/hoặc các bên liên kết với NeoX …) có lỗi trong việc để xảy ra tổn thất, thiệt hại.
 • Tuy nhiên, trong trường hợp NeoX (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các cán bộ công nhân viên của NeoX, các điểm giao dịch, và/hoặc các bên liên kết với NeoX …) phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì Người Sử Dụng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của NeoX (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các cán bộ công nhân viên của NeoX, các điểm giao dịch, và/hoặc các bên liên kết với NeoX …) sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Người Sử Dụng và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá tổng số tiền được chuyển vào và chuyển ra từ Tài khoản NeoX của Người Sử Dụng.
 • Trong mọi trường hợp NeoX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc sự kiện ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.
 • Trong phạm vi mà quy định pháp luật cho phép, Người Sử Dụng đồng ý rằng NeoX bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các cán bộ công nhân viên của NeoX, các điểm giao dịch, và/hoặc các bên liên kết với NeoX …) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà Người Sử Dụng phải gánh chịu do việc Người Sử Dụng hoặc một Bên thứ ba khác truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của NeoX, trang web của NeoX, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Người Sử Dụng là dù vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của NeoX.
 • NeoX sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này do các Sự Kiện Bất Khả Kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của NeoX. Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ được quy định cụ thể tại Điều 9 của Điều Khoản Chung này.

ĐIỀU 9: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 • Nếu một trong các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của mình một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn hoả hoạn, cháy nổ, lũ lụt hoặc thiên tai; hành vi, quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chiến tranh, khủng bố, biến động nhân quyền; đình công, tạm ngưng sản xuất hoặc bất ổn nhân sự; hoặc sự thiếu hụt bởi các dịch vụ công cộng hay các hãng vận tải…. (sau đây gọi chung là “Sự Kiện Bất Khả Kháng”).
 • Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Điều Khoản Chung trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay lập tức phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại biết tình hình thực tế của mình và Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng  đến các quy định của Điều Khoản Chung này ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.
 • Nếu như bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào diễn ra liên tục trong khoảng thời gian 30 (ba mươi) ngày thì Bên không bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng có thể chấm dứt các quy định Điều Khoản Chung bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại. Để làm rõ, các trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc do gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của NEO mà không phải lỗi phát sinh từ NEO cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Chung này.

ĐIỀU 10: THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ THÔNG BÁO

 1. Người Sử Dụng đồng ý rằng NeoX hoặc các bên liên kết của NeoX có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Người Sử Dụng thông qua số điện thoại hoặc thông báo qua Ứng dụng của NeoX về hoặc liên quan đến các thông tin cập nhật về Sản Phẩm/Dịch VỤ và các sự kiện được đưa ra hoặc cung cấp bởi NeoX hoặc các bên liên kết của NeoX. Người Sử Dụng đồng ý rằng các thông báo được gửi qua hình thức tin nhắn hoặc cuộc gọi hoặc qua Ứng dụng NeoX nêu tại Điều này sẽ không bị giới hạn về số lượng và thời gian có giá trị đầy đủ như một thông báo chính thức của NeoX đến Người Sử Dụng với đièu kiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
 2. Người Sử Dụng đồng ý rằng NeoX không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc đưa ra thông báo định kỳ cho Người Sử Dụng về chi tiết các giao dịch được tiến hành bởi Người Sử Dụng.
 3. Tất cả các thông báo và tài liệu (nếu có) cần gửi cho Người Sử Dụng bởi NeoX theo những Điều Khoản Chung này sẽ được gửi bằng một trong những phương thức sau đây:
 4. Gửi thư thường hoặc thư đảm bảo đến địa chỉ mới nhất của Người Sử Dụng theo thông tin Hồ Sơ Mở Tài Khoản mà Người Sử Dụng đã đăng ký;
 5. Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi chép của NeoX;
 6. Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web của NeoX
 7. Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại mới nhất của Người Sử Dụng theo như ghi chép của NeoX. Bất kỳ thông báo hoặc tài liêu hoặc thư từ liên lạc nào cũng được xem là đã được gửi và nhận, nếu: – Được gửi bằng thư thường hoặc thư đảm bảo, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày gửi – Được gửi bằng các hình thức khác được quy địh tại Điều này, ngày làm việc sau ngày gửi thông báo hoặc tài liệu đó.

ĐIỀU 11: XỬ LÝ CÁC GIAO DỊCH CÓ NHẦM LẪN, SỰ CỐ KỸ THUẬT HOẶC DẤU HIỆU VI PHẠM PHÁP LUẬT

 1. Trong mọi trường hợp giá trị tiền được nạp vào Tài khoản NeoX của Người Sử Dụng chênh lệch với giá trị thực tế mà Người Sử Dụng yêu cầu và đã thực hiện nạp. Người Sử Dụng có nghĩa vụ phải có nghĩa vụ hoàn trả lại cho NEO hoặc người gửi tiền theo cách thức và trong thời hạn được yêu cầu.
 1. Trong trường hợp NEO có cơ sở xác định một giao dịch được thực hiện do nhầm lẫn, do sự cố kỹ thuật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, NEO quỳ theo quyết định riêng của mình có quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp sau:
 2. Khoanh giữ, đóng băng khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch trong Tài khoản NeoX của Người Sử Dụng; hoặc/và
 3. Tạm ngừng hoạt động Tài khoản NeoX của Người Sử Dụng; hoặc/và
 4. Khấu trừ, thu hồi từ Tài khoản NeoX của Người Sử Dụng khoản tiền phát sinh từ hoặc có liên quan đến nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật.
 5. Người Sử Dụng đồng ý rằng NeoX có quyền thực hiện các biện pháp quy định tại Điều 11.2 nêu trên và sẽ cam kết hợp tác đầy đủ với NeoX trong việc xác minh, giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch có nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật. NEO có quyền tạm khoá, phong toả Tài khoản NeoX và/hoặc khoanh giữ, đóng băng khoản tiền liên quan đến giao dịch để xác minh, làm rõ và phòng ngừa, ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra.
 6. Trong trường hợp Người Sử Dụng không hợp tác với NeoX hoặc có biểu hiện chiếm đoạt, tẩu tán tài khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật, NeoX có quyền duy trì các biệ pháp phòng ngừa, ngăn chặn nêu tại Điều 11.2 và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý, bao gồm cả xử lý hình sựu trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Trong mọi trường hợp, NeoX sẽ thực hiện theo kết luận, quyết định hoặc phán quyết cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 7. Trong trường hợp NeoX có cơ sở xác định Người Sử Dụng có hành vi lạm dụng các chương trình khuyến mại, chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dùng của NeoX, NeoX có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt các chương trình, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đó với một, hoặc một số hoặc toàn bộ Người Sử Dụng có liên quan và thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi các ưu đãi, hỗ trợ và lợi ích kinh tế mà Người Sử Dụng liên quan đã nhận được. Trong trường hợp hành vi lạm dụng có yếu tố vi phạm quy dịnh của pháp luật, NeoX sẽ thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét xử lý.

ĐIỀU 12: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Điều Khoản Chung này là một phần không thể tách rời của hồ sơ đề nghị cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ của NeoX, được hiểu và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Chung này sẽ được các Bên xem xét giải quyết bằng hoà giải thương lượng. Trong trường hợp việc hoà giải thương lượng không thành công, các Bên nhất trị lựa chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hà Nội (“HIAC”) theo quy tắc tố tụng trọng tài của HIAC. Các Bên đồng ý rằng quá trình giải quyết tranh chấp có thể sử dụng các phương thức điện tử trên nền tảng giải quyết tranh chấp của HIAC. HIAC có trách nhiệm đảm bảo tính xác thực của hệ thống này.
 3. Việc NeoX không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà NeoX có thể quy định tại Điều Khoản Chung này hoặc theo quy định của pháp luật không bị xem là NeoX từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó, và NeoX bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào NeoX nhận thấy thích hợp.
 4. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì NeoX sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi những Điều Khoản Chung này. Nếu bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của những Điều Khoản Chung, và quy định còn lại trong Điều Khoản Chung này vẫn có hiệu lực đầy đủ.
 5. Điều Khoản Chung này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Sử Dụng.
 6. Người Sử Dụng không được chuyển nhượng quyền của mình theo những Điều Khoản Chung này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của NeoX. NeoX có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều Khoản Chung này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người Sử Dụng.
 7. Người Sử Dụng xác nhận rằng NeoX, theo các luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan Chính Phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của Điều Khoản Chung này. Người Sử Dụng đồng ý không buộc NEO phải chịu trách nhiệm.
 8. Tranh chấp phát sinh giữa Người Sử Dụng và một bên thứ ba: NeoX không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Sử Dụng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Sử Dụng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết.
 9. Người Sử Dụng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Sử Dụng và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… NeoX có toàn quyền tạm giữ/ đóng băng các khoản tiền trong tài khoản có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 13: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Với sự hỗ trợ thông tin của gói dịch vụ của NeoX bao gồm giải pháp dịch vụ thanh toán theo Thỏa thuận này, Người bán hàng sẽ chịu trách nhiệm về mức phí Dịch Vụ do NeoX cung ứng đối với mỗi Giao Dịch được Ghi nhận thành công tương ứng với phương tiện thanh toán/tài khoản theo Biểu phí Dịch Vụ như sau:

Dịch vụ

Phí giao dịch

(Chưa bao gồm VAT)

Mô tả

Ví NeoX

0.8% Thanh toán bằng số dư ví NeoX

Mã QR

0.8%

Thanh toán bằng quét mã QR của ngân hàng

Thẻ ATM nội địa

1% + 1.000 đ

Thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Thẻ Quốc tế Visa / Mastercard

(Thẻ phát hành trong lãnh thổ Việt Nam)

2.3% + 2.000 đ

Thanh toán qua thẻ Quốc tế (Visa / Mastercard)

(Thẻ phát hành trong lãnh thổ Việt Nam)

Thẻ Quốc tế Visa / Mastercard

(Thẻ phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Để có mức giá cạnh tranh và đúng theo yêu cầu, email liên hệ: partnership@neopay.vn

Thanh toán qua thẻ Quốc tế (Visa / Mastercard)

(Thẻ phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam)

*. Tài liệu tích hợp và môi trường thử nghiệm sẽ được hỗ trợ

Thẻ Quốc tế

JCB / AMEX / UnionPay

(Thẻ phát hành trong/ngoài lãnh thổ Việt Nam)

Để có mức giá cạnh tranh và đúng theo yêu cầu, email liên hệ: partnership@neopay.vn

Thanh toán qua thẻ Quốc tế (JCB / AMEX / UnionPay)

(Thẻ phát hành trong/ngoài lãnh thổ Việt Nam)

*. Tài liệu tích hợp và môi trường thử nghiệm sẽ được hỗ trợ

Hoàn tiền

3.000 đ

Phí hoàn tiền / giao dịch hoàn tiền

Phí dịch vụ thu trên mỗi giao dịch của khách hàng  và được khấu trừ trực tiếp vào phần doanh thu đối soát NeoX trả cho Người bán hàng.

Bằng việc xác nhận/đánh dấu vào mục đích dưới đây, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Điều Khoản Chung này.

Bằng việc xác nhận/đánh dấu vào mục đích dưới đây, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Điều Khoản Chung này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>